A Sysman Informatikai Zrt viselkedési irányelvei

 

Egyéni viselkedés

Becsületesen, tisztességesen és igazságosan járunk el belső és külső kapcsolatainkban egyaránt. Nem toleráljuk a megvesztegetés egyetlen formáját sem, ideértve a nem megfelelő kifizetések, ajándékok és meghívások elfogadását és nyújtását. Elkerüljük az olyan szerződések megkötését, amelyek személyes tevékenységeink és az üzletvitel között érdekellentéthez vezethetnek, vagy annak gyanúját vetik fel. Nem biztosítunk, illetve fogadunk el olyan meghívást vagy ajándékot, amely úgy tűnhet, hogy kötelezettséget von maga után. A kölcsönösen előnyös kapcsolatot, valamint az Üzleti alapelveink előmozdításának lehetőségét keressük üzleti partnereinkkel és szállítóinkkal.

 

 A személyek, a tulajdon és az adatok védelme

A Sysman napi jelleggel óriási mennyiségű információt kezel. Az ügyfelek és munkavállalók adatait tároló rendszereknek és hálózatoknak biztonságosnak kell lenniük. A felhasznált információkat (akár szóban, akár írásban, digitális vagy fizikai hordozón állnak rendelkezésre) meg kell védenünk, hogy biztosak lehessünk azok bizalmasságában: az információinkhoz jogosulatlan személyek nem férnek hozzá. tisztességességében: információink pontosak, teljesek és hitelesek. hozzáférhetőségében: információink elérhetőek, amikor arra szükségünk van.

Az alábbi egyszerű lépések segítségével óvjuk és védjük a részünkre átadott információkat:

 

  • 1 Értékeljük és osztályozzuk az információkat

A dokumentumok és anyagok értékelésekor, feldolgozásakor és tárolásakor ezeket mind üzleti titokként kezejük. A „need to know” elvet alkalmazva az anyagokhoz csak azok a kollégák férhetnek hozzá, akiknek erre szükségük van

 

  • 2 Clear Desktop policy alkalmazása, és a képernyő zárolása

A dolgozók biztonság tudatossága fejlett, így az asztalokat elhagyva, még rövid időre is, a számítógépeket zárolják, illetve az asztalokon feldolgozott iratokat is biztonságba helyezik. A munkanap végeztével a munkaállomások kikapcsolásra, a papír alapú munkaanyagok pedig elzárásra kerülnek.

 

–     3 Védjük a jelszavakat, hozzáféréseket

A munkatársak a saját és partnereink rendszereihez kapcsolódó hozzáféréseiket bizalmasan kezelik, a jelszavakat nem osztják meg senkivel, azokat biztonságos módon tárolják. A szabályozás szerint a felhasználók jelszavai rendszeresen cserélődnek megfelelő erősségűre és a számítógépek az azonosító adatokat és jelszavakat nem tárolják.

A biztonság tudatosság jegyében kezelik a kollégák az elektronikus levelek csatolmányait, a számítóképekre letöltött file-okat és a kinyomtatott dokumentumokat is.

 

 Összeférhetetlenség elkerülése

Ha egy munkatársunk olyan helyzetben találja magát, amelyben a személyes és üzleti érdekei egymással szembe kerülhetnek, a potenciális összeférhetetlenséget be kell jelentenie. Munkatársainknak segíthet eldönteni, hogy összeférhetetlenséggel van-e dolga, ha átgondolja, hogy: amennyiben tetteit a barátoknak, valamely munkatársnak, esetleg a sajtónak kellene elmagyaráznia, kényelmetlenül érezné-e magát.

 

 Ajándékok és meghívások

Támogatjuk a meghívások ésszerű és arányos nyújtását és elfogadását a normál üzleti kapcsolat részeként. Mindazonáltal tiltjuk a túlzó és nem megfelelő ajándékok és meghívások nyújtását vagy elfogadását. Biztosítanunk kell, hogy az ajándékok és meghívások bennünket nem befolyásolnak és nem is kísérlünk meg azokon keresztül befolyásolni másokat, továbbá ennek a látszata sem áll fenn. Például nem biztosítunk vagy fogadunk el ajándékokat vagy meghívást tenderezési időszakban vagy szerződés aláírásakor. A Sysman ajándékokra és meghívásokra vonatkozó irányelvei megadják a betartandó alapelveket, ideértve az adott vagy kapott juttatások jóváhagyására és regisztrálására vonatkozó követelményeket.

Minden esetben be kell tartani az ajándékok és meghívások nyújtására és elfogadására vonatkozó törvényeket és jogszabályi előírásokat.

 

 Adatvédelmi kötelezettség-vállalásaink

Az adatvédelem kiemelt szerepet játszik a Sysman-nál a bizalom kialakításában és megőrzésében, valamint a felelős és etikus vállalat szerepének betöltésében. Minden esetben mérlegeljük döntéseink hatását az ügyfeleinkre és munkavállalóinkra nézve. Amikor terméket tervezünk, promóciós kampányt indítunk, szállítókkal szerződünk, információkat gyűjtünk, illetve az ilyen információkat megosztjuk a partnereinkkel és másokkal, figyelembe vesszük és betartjuk a Sysman Adatvédelmi kötelezettség- vállalásait, melyek a következők:

 

Jogszabályi megfelelés

Az összes vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály rendelkezéseinek, valamint a kapcsolódó normáknak és alapelveknek megfelelően járunk el.

 

 Adatok és dokumentumok kezelése

Ha nincs üzleti indok vagy jogszabályi előírás a vonatkozó dokumentumok megőrzésére, azokat környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Az információk szükségesnél további tárolása csak a tároló létesítmények iránti szükségletet növeli. Az információk tárolásánál törekszünk a digitális tárolási megoldások alkalmazására, a papír alapú adattárolás csökkentésére.

 

Versenyjog

Hiszünk a szabad és tisztességes versenyben. Magyarországon jogszabályok védik a szabad és tisztességes kereskedelmet. Ezek a törvények tiltják a versenytársakkal való olyan megállapodásokat (összejátszás), amelyek befolyásolják a piacon a kereskedelmet, és egyszerre vonatkoznak minden piaci szereplőre. Soha nem kérnek alkalmazottaink bizalmas információkat versenytársaktól, azokat nem fogadják el, nem vitatják meg. A versenyellenes magatartás árt az üzletnek.

 

Megvesztegetés és nem megfelelő kifizetések

A törvény mindennemű üzleti helyzetben tiltja a megvesztegetést. Elkötelezettek vagyunk, hogy a vesztegetés minden formáját megakadályozzuk. A megvesztegetésnek számos formája létezik. Ilyenek például az ösztönző kifizetések és a visszatérítések. Az ajándékok és meghívások, illetve azok elfogadása egyes helyzetekben szintén minősülhetnek megvesztegetésnek. Az ösztönző kifizetések törvényellenesek. A Sysman ezeket nem tolerálja.

Tilos bármilyen érték köztisztviselők részére történő felajánlása vagy átadása azok intézkedéseinek befolyásolása érdekében. Ezek a szabályok nem csak a Sysman munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akiknek jogukban áll a cég nevében cselekedni illetve képviselni azt.

 

Külkereskedelmi szabályozás

Az Európai Unió, az Egyesült Államok és más országok is bevezettek olyan kereskedelmi szabályokat, melyek célja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és helyreállítása. Ezek a kereskedelmi szabályok korlátozzák és kontrollálják az áruk, a technológia (fizikai vagy elektronikus), a szakértelem és a szolgáltatások országok közötti áramlását, meghatározott szervezeteknek vagy adott célra történő felhasználását. Mindennapi tevékenységünk során ezeket az irányelveket maximálisan betartjuk.

 

Egészség és biztonság

Védjük ügyfeleink, munkavállalóink, partnereink és azon közösségek egészségét, biztonságát és jólétét, amelyekben működünk, továbbá minden olyan, tudomásunkra jutó információt közzéteszünk, amely egyértelműen alátámasztja, hogy bármely termékünk vagy szolgáltatásunk nemzetközileg elfogadott biztonsági normákat vagy irányelveket sért.

 

Kommunikáció

Nyíltan és átláthatóan kommunikálunk az összes ügyfelünkkel az üzleti titoktartás keretein belül. Megvédjük a bizalmas információinkat a nem megfelelő közzétételtől, továbbá bármely bizalmas természetű kommunikáció csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek erre a munkájukhoz szükségük van.

 

Ügyfelek

Értékeljük az ügyfeleink által belénk vetett bizalmat, és bizalmasan kezeljük a részünkre átadott információkat. Az ügyfeleink adataival kapcsolatban a fő értékeink:

 

  • Tisztelet

Értékeljük az adatvédelmet, mert azértéket jelent az emberek számára. Több ez, mint jogszabályi megfelelés – olyan kultúrát építünk, amely tiszteletben tartja az adatvédelmet, és ezáltal igazolja a belénk vetett bizalmat.

 

  • Nyitottság és becsületesség

Egyértelműen kommunikáljuk azokat az intézkedéseinket, amelyek hatással lehetnek az adatvédelemre. Biztosítjuk, hogy tetteink szavainkat tükrözzék, továbbá nyitottak vagyunk a lépéseinket kísérő visszajelzésekre.

 

  • Választás

Képessé tesszük az embereket arra, hogy egyszerűen és jól döntsenek adatvédelmi kérdésekben.

 

  • Adatvédelemnek megfelelő kialakítás

Az adatvédelem tiszteletben tartása kulcsfontosságú elem termékeink és szolgáltatásaink tervezésében, fejlesztésében és kiszállításában.

 

  • Egyensúly

Amikor arra kényszerülünk, hogy egyensúlyba hozzuk az adatvédelemhez való jogot más, a társadalom szabadságához és biztonságához elengedhetetlen kötelezettségeket, arra törekszünk, hogy minimalizáljuk az adatvédelmet érő hatásokat.

 

  • Jogszabályok és normák

Megfelelünk az adatvédelmet érintő jogszabályi előírásoknak.

 

  • Felelősségre vonhatóság

Számon kérhető tőlünk az adatvédelmi alapelveknek való megfelelés vállalati családunk egészében, ideértve a partnerekkel és a szállítókkal való együttműködést.

 

Munkavállalók

A munkavállalóinkkal fennálló és azok közötti kapcsolatokat az egyének és az emberi jogok tiszteletére alapozzuk. Nem fogadjuk el a megkülönböztetés, a zaklatás vagy a megfélemlítés egyetlen formáját sem. Az esélyegyenlőségre és a befogadó kultúra megteremtésére törekszünk, foglalkoztatási irányelveinken és gyakorlatainkon keresztül.

 

 Diverzitás és befogadás

Az esélyegyenlőségre és a befogadó kultúra megteremtésére törekszünk foglalkoztatási irányelveinken és gyakorlatainkon keresztül. Célunk egy olyan befogadó környezet létrehozása, ahol mindenki érezheti a tiszteletet és a megbecsülést, és ahol igazán betarthatjuk ígéretünket – akkor vagyunk a legjobbak, ha a partnereink is a legjobb formájukat hozzák. Felismerjük és nagyra értékeljük a sokféleség jelentőségét munkahelyeinken, vagyis éppen olyan sokfélék vagyunk, mint az általunk kiszolgált ügyfelek. Nem toleráljuk a megkülönböztetés egyetlen formáját sem, különösképpen akkor nem, ha életkorhoz, nemhez, fogyatékossághoz, szexuális beállítottsághoz, kulturális háttérhez vagy vallási meggyőződéshez fűződik. A munkavállalóinkkal fennálló és a közöttük lévő kapcsolatokat az egyének és az emberi jogok tiszteletére alapozzuk, és nem toleráljuk a gyermekmunka egyetlen formáját sem. Mindenkinek tiltakoznia kell a diszkriminatív magatartás ellen, amikor szembesül vele.

 

 A zaklatások és a megfélemlítés elkerülése

A Sysman nem tűri el a zaklatást vagy a megfélemlítést. A zaklatásnak és a megfélemlítésnek számos formája létezik, súlyos utóhatásokkal. Mindannyian felelősek vagyunk annak biztosításáért, hogy ezek ne történhessenek meg a Sysman-nál. A másokat zaklatókkal vagy megfélemlítőkkel szemben fegyelmi vagy jogi eljárást kezdeményezhetünk. Egymást tisztelettel kezeljük és tiltakozunk a tisztességtelen viselkedéssel szemben.

 

Környezet

Kötelezettséget vállalunk a környezet megóvása iránt. A lehető legkisebb mértékűre csökkentjük az erőforrások (így az energia, víz és nyersanyagok) felhasználását, továbbá a környezetre ártalmas anyagok kibocsátását (ideértve a hulladékot, a légszennyezőket és a vízbe kibocsátott anyagokat). Az általunk biztosított termékek és szolgáltatások környezetterhelésének minimalizálására törekszünk. Lehetőség szerint csökkentjük az erőforrások felhasználását és mérsékeljük a felelősségi körünkbe tartozó kibocsátások mértékét. Gondoskodunk az elavult, vagy elromlott informatikai eszközök, mint veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről. Megfelelünk a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak és nemzetközi szabványoknak. Együttműködünk a fogyasztókkal, szállítókkal és vállalkozókkal annak érdekében, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat és munkamódszereket hozzunk létre, melyek révén minimalizálhatjuk a környezetre gyakorolt hatásokat.

 

Viselkedési irányelvek letöltése PDF formátumban