KAPCSOLAT

Adatkezelési tájékoztató
Sysman Informatikai Zrt.

1. Összefoglaló

A SYSMAN INFORMATIKAI ZRT. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján, illetve az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 16. § alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A SYSMAN INFORMATIKAI ZRT. az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az ügyfélkapcsolatba kerülő partnerek (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat GDPR és az Info tv. rendelkezéseivel összhangban.

A SYSMAN INFORMATIKAI ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető www.sysman.hu weboldalon. Az Érintett elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Érintettek köre, a Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed mindenkire, akinek személyes adatait üzleti célból kezeli a Társaság, illetve akiknek adatait a Társaság rendelkezésére bocsátják. Az Érintett a személyes adatai Társasághoz történő továbbításával egyben elfogadja a jelen Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóval összhangban történő kezeléséhez. A jelen Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Társaságra, illetve azon személyekre, akik adatait e Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, és azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Társaság elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik például elektronikus úton, a sysman@sysman.hu, illetve az project@sysman.hu, info@sysman.hu, gdpr@sysman.hu e-mail címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, ajánlatot kértek, a Társaság szolgáltatásait igénybe veszik, vagy megigényelték, vagy ügyfélkapcsolat
kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek a Társaság elérhetőségein. A Társaság kezeli továbbá természetes személy Ügyfelei, Partnerei, valamint nem természetes személy Ügyfeleinek vagy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói ezen személyek által rendelkezésre bocsátott adatait.

Azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett és az Érintettre vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az adatot rendelkezésre bocsátó személy felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében rendelkezik az Érintettől megfelelő felhatalmazással és ezen személy kötelessége tájékoztatni az Érintettet a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezésekről.

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Társaság valamennyi személyes adatokat tartalmazó elektronikusan és/vagy papíralapon történő adatkezelésére.

A jelen Tájékoztató 2023. január 1. napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig.

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, jelentős változás esetén az Érintettek tájékoztatásra kerülnek.

3. Értelmező rendelkezések

A jelen Szabályzat értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes definíciók az alábbi jelentésekkel bírnak:

„SZEMÉLYES ADAT”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„ADATKEZELÉS”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„ADATKEZELŐ”: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„ADATFELDOLGOZÓ”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„CÍMZETT”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„HARMADIK FÉL”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„KÜLÖNLEGES ADAT”: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„ADATTOVÁBBÍTÁS”: a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„ADATVÉDELMI INCIDENS”: Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A GDPR és az Info tv. által meghatározott egyéb fogalmakat a jogszabályok tartalmazzák.

4. Adatkezelési célok és jogalapok, az alkalmazott jogbiztonság, a személyes adatok tárolása, információbiztonság

A Társaság gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. A Társaság megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az egyes adatkezelések ismertetése

Az Érintettek a honlapon keresztül kapcsolatba léphetnek a Társasággal, illetve bizonyos adataik megadásával információt kérhetnek a Társaságtól. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE: azon természetes vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyek, akik a Társasággal kapcsolatba lépnek és információkat kérnek a Társaságtól, személyes adataik megadásával.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az Érintett hozzájárulása. A KEZELT ADATOK KÖRE: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, válaszadás, információ közlés, információ kérés.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként legfeljebb az adatközléstől számított 5 év, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig.

A www.sysman.hu Honlap működtetése során ún. sütiket, azaz „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adatfájl, amelyet a Honlap az Ön internetes böngészésre alkalmas eszközén tárol, és később onnan kiolvashat. A Honlap a következő céllal használja a sütiket: azok a Google Analyctics rendszerének felhasználásával statisztikai célokat szolgálnak. A cookie-kat Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve azok használatát letilthatja a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüben cookie/süti vagy nyomkövetés megnevezés alatt. Amennyiben Ön a cookie-k használatát letiltaná, úgy elképzelhető, hogy a Honlap egyes funkció nem, vagy nem megfelelően fognak működni, illetve a Honlap megjelenítésében problémák léphetnek fel.

A COOKIE (SÜTI) MEGHATÁROZÁSA: kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a weboldalak megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a weboldalun töltött idő alatt. Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a weboldalon hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

A cookie-k kategóriái:

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKEI-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.

A TELJESÍTMÉNY COOKIE-k a weboldalak felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.

A FUNKCIONÁLIS COOKIE-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.

CÉLZOTT COOKIE-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken kell biztosítani számukra:

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09


Az Adatkezelő a hanghívásokat nem rögzíti. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradása, vagy az adatkezeléshez történő Érintetti hozzájárulása hiánya esetenként a Társaság által ellátandó szolgáltatások akadályát képezheti, az ebből károkért a Társaság kizárja mindennemű felelősségét.

6. A hozzáférésre jogosultak személye

Az adatokhoz csak a Társaság azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek ez munkakörük ellátáshoz szükséges. A Társaságnál a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az Érintettek személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik
személyek részére nem hozzáférhetővé tenni.

7. Adatbiztonság

A Társaság gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. A Társaság megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. A Társaság az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, korlátozása, törlése – az Érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A személyes adatok tárolása főszabály szerint elektronikusan történik. Az Adatkezelő minden személyes adatot a székhelyén található szervereken tárol; amelyhez csak a kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá szükségesség esetén.

8. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében, a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést a Társaság utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.

A Társaság részére adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozók az alábbiak:

 • könyvelő (adatkezelés jellege: könyvelési szolgáltatás) mérlegképes könyvelő: Zsirainé Mámel Gyöngyi, Sysman Zrt. 1037 Budapest, Montevideó u. 10. I. em, 10 év, kivéve a bérjellegű adatok, adótanácsadó, adószakértő: Adószabó Kft. 1118 Budapest, Törökugrató utca 7. 8. em. 24.
 • tárhely szolgáltató:
 • informatikai szolgáltató:

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

A Társaság mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülésére. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

10. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaság felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt célszerű a Társasághoz, mint Adatkezelőhöz fordulás lehetőségét igénybe vennie Érintettnek a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein, de elsődlegesen írásos kérelme alapján. Minden beérkező kérést az adatvédelmi nyilvántartásban kerül dokumentálásra. Bármelyik eshetőség áll fenn, minden esetben írásban kell kérni, hogy az Érintetett által kerüljön megküldésre.


Az Érintett jogai:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon. A táraság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért, ismételten történő lekérésért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.


Amennyiben az Érintett az Adatkezelőtől visszajelzést kapott, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz ezzel kapcsolatban információt kapjon: az adatkezelés céljai;

 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, éstiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettről gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését, amelyet elektronikus úton vagy postai úton kérhet


Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Info tv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha kötelező adatkezelésről van szó vagy az adatok kezelése az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Az Érintett elektronikus úton vagy postai úton kérheti adatait törlését.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profil alkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők

Kivéve, ha a döntés:
az Érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy a Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11. Eljárás az Érintett igénye esetén

Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a jelen a Társaság képviselőjéhez fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A Társaság az írásban (elektronikusan vagy postai úton) benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Táraság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Társaság a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Társaság az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet a Társaság döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Ha az Érintett a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Társaság a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

12. Felügyeleti Hatóság

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

13. Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett — panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ban és/vagy Info tv.-ben meghatározott jogait. A Társasággal, mint adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti (tagállam) bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

14. Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalú mérlegelése alapján bármikor módosítsa vagy visszavonja, erről az érintettet a Tájékoztató hatályos változatának hozzáférhetővé tétele útján tájékoztatja. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.

Budapest, 2023. január 1.